logo_vkvk1

ANBI informatie

Stichting Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
Fiscaal nummer: 853092114
E-mailadres: info@veilingkudelstaart.nl
Secretariaat: Archimedeslaan 31, 1433 ME Kudelstaart

De Belastingdienst heeft Stichting Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Hierdoor zijn giften aan de stichting vrij van schenk- en erfbelasting en kunt u voor de inkomstenbelasting (IB) aftrek krijgen voor giften en donaties aan de stichting. Voor meer informatie zie belastingdienst-ANBI
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel, de behartiging van het algemeen belang als: het verwerven van gelden en fondsen ten behoeve
van stichtingen, verenigingen en andere algemeen nut beogende instellingen die activiteiten organiseren in Kudelstaart.

Beleidsplan:
A. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van veilingen.
B. De stichting beoogt niet het maken van winst.
C. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor haar continuïteit.

Bestuur
De heer A. de Vos (Voorzitter)
De heer J.C. Splinter (Penningmeester)
Mevrouw M.L.J. Sparnaaij- Verschueren (Secretaris)
De heer C.G.M. Hageman (Bestuurslid)
De heer A.H.C.J. Stolwijk (Bestuurslid)
De heer J.A. Bunnik (Bestuurslid)
De heer M.P. Buskermolen (Bestuurslid)
De heer A.D. Hol (Bestuurslid)
De heer A.J. van der Hoorn (Bestuurslid)
De heer A. Verburg (Bestuurslid)

Beloning
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Jaarverslag 2019

Voor de 19e maal is er in het dorpshuis in Kudelstaart een veilingavond georganiseerd waar ruim 300 goederen en diensten zijn geveild.

Van de goederen en diensten zijn kavels samen gesteld welke op de avond van 11 mei 2019 zijn geveild.

De goederen en diensten zijn, om niet aangeboden door particulieren en ondernemers. Tevens is van de ontvangen geldelijke bijdrage een groot aantal goederen ingekocht.

Dank zij de inzet van een 25 tal vrijwilligers is er weer en prachtig resultaat behaald.

Uit de opbrengsten van de veiling hebben wij aan 20 verenigingen en instelling een uitkering kunnen doen.

Download hier het financieel verslag 2019.

Financieel verslag 2019

Download overzicht toezeggingen 2019:

Toegekend 2019