Algemene richtlijnen

De Stichting Veiling “Kudelstaart voor Kudelstaart:” kan donaties toekennen aan niet commerciële instellingen / verenigingen uit Kudelstaart, die actief zijn op het gebied van vorming, cultuur, sport en andere activiteiten; in zoverre deze instellingen / verenigingen investeren in het doel waarvoor zij in het leven zijn geroepen of zijn opgericht, dan wel dat deze investeringen leiden tot een algemeen nut voor Kudelstaart, de Kudelstaartse gemeenschap.

Uit het totaal van aanvragen zal het bestuur van de veiling in goed overleg en na eerlijk standpunten afgewogen te hebben prioriteiten stellen en uitmaken of een aanvraag gehonoreerd moet / kan worden en hoe hoog een donatie kan / moet zijn.

De bestaans-kroonjaren van een Kudelstaartse vereniging / instelling worden alsvolgt gehonoreerd:
25 jaar….€ 100
40 jaar….€ 200
50 jaar….€ 250
75 jaar… € 300
100 jaar…€ 500
Hiervoor dient de jubilerende vereniging / instelling zich schriftelijk te melden, graag met onderbouwing.

Het streven is, dat zo veel mogelijk verenigingen / instellingen, die binnen de normen aanvragen, gehonoreerd worden, daarbij de eerlijkheid en de juistheid van de verdeling in het oog houdend.
Niet altijd wordt het volledig aangevraagde bedrag uitgekeerd en een vereniging / instelling, die ruim gehonoreerd is geweest, kan misschien een volgende keer niet financieel tegemoet worden gekomen. Op deze manier kunnen andere verenigingen / instellingen voor medewerking uit de veilingopbrengst ook in aanmerking komen.

De aanvraag moet -naar waarheid- financieel onderbouwd zijn en aangewend worden voor het doel van de aanvraag.
De donatie mag geen armslag geven aan de verenigingsreserve.
Om deze reden kunnen door het bestuur van de veiling de rekening van de investering of de jaarstukken van de vereniging / instelling opgevraagd worden; ook als een gedeelte van de factuur wordt gehonoreerd.

Een donatie blijft uiterlijk gereserveerd tot de veilavond van het jaar opvolgend aan de aanvraag. Om bijzondere redenen kan hiervan in onderling overleg tussen aanvrager en veilingbestuur worden afgeweken

Aanvraag
Instellingen / verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage, waarin tenminste is opgenomen:
– het doel waar het om gaat (investering);
– een motivering waarom de bijdrage wordt aangevraagd;
– een begroting van de totale kosten van het project waar de bijdrage wordt aangevraagd;
– de aanvangsdatum van het project en de einddatum;
– een aanvraag dient ingediend te worden vòòr 30 april 2017 middels het te downloaden aanvraagformulier.

Uitgesloten zijn o.a. :
Verenigingen van eigenaren, commerciële instellingen, ondernemersverenigingen, politieke partijen.

Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen. Wijzigingen dienen te passen in het karakter van de veiling ‘Kudelstaart voor Kudelstaart.

Bestuur van de  Stichting Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart